Basic Ojibwe Words and Phrases

Mahnomen Public Schools is committed to the recognition and support of diversity. The use of basic Ojibwe words and phrases are encouraged in daily engagement. 

Double Vowel Chart

This is how to pronounce Ojibwe words. All consonants sound the same as in English.

 • “Zh”- sounds like the “su” in measure

 • “a”- sounds like the “u” in sun

 • “aa”- sounds like the “a” in father

 • “i”- sounds like the “i” in sit

 • “ii”- sounds like the “ee” in feet

 • “o”- sounds like the “o” in go

 • “oo”- sounds like the “oo” in food

 • “e”- sounds like the “ay” in stay

Four Seasons

 • Winter- Biboon

 • Spring- Ziigwan

 • Summer- Niibin

 • Fall- Dagwaagin

Four Directions

 • East- Waabanong

 • North- Giiwedinong

 • South- Zhaawanong

 • West- Ningaabi’ anong

Four Races

 • African American(s)- Makade-Wiiyaas(ag)

 • Asian(s)- Aniibiishike-inini(wag)

 • European(s)- Gichi-mookomaan(ag) or Wayaabishkiwed(waad)

 • Indian(s)- Anishinaabe(g)

Four Stages of Life

 • Baby(ies)- Abinoojiiyens(ag)

 • Child(childeren)- Abinoojii(yag)

 • Boy(s)- Gwiiwizens(ag)

 • Girl(s)- Ikwesens(ag)

 • Women(Women)- Ikwe(wag)

 • Man(men)- Inini(wag)

 • Old Woman(women)- Mindimooye(yag)

 • Old Man(men)- Akiwenzii(yag)

Four Medicines

 • Ceder- Giizhikaandagoons

 • Sage- Bashkodejiibik

 • Sweet Grass- Bashkodemashkosiw

 • Tobacco- Asemaa

Four Parts of a Plant

 • Flower(s)- Waabigwan(iin)

 • Leaf(s)- Aniibish(an)

 • Root(s)- Ojiibik(an)

 • Stem(s)- Shiizhins(an)

Questions

 • Do you know him/her?- Gigikenimaa ina?

 • Do you remember?- Gimikwenden ina?

 • How are you?- Aaniin ezhi-ayaayan?

 • How is it outside(what is the weather like)?- Aaniin ezhiwebak agwajiing?

 • How old are you?- Aaniin endaso-biboonagiziyan?

 • What are you called(name)?- Aaniin ezhinikaazoyan?

 • Where are you from?- Aandi wenjibaayan?

 • Where are you going?- Aandi ezhaayan?

Phrases

 • Come here!- Ondaas

 • Come in- Bendigen

 • Hello- Boozhoo or Aaniin

 • My name is (your name)- Niin (your name) nindizhinikaaz.

 • Please- Daga

 • Say it again(repeat)- Ikidon miinawaa

 • See you again- Giga-waabamin menawaa

 • See you later- Giga-waabamin naagaj

 • Thank you- Miigwech

 • I am…

  • Afraid- Ningotaaj

  • Cold- Ningiikaj

  • Crazy- Ningiiwanaadiz

  • Hungry- Nimbakade

  • Mad- Ninishkaadiz

  • Resting- NindanwebSad- Ningashkendam

  • Sick- Nindaakoz

  • Sorry- Nimaanendam

  • Thirsty- Ninoondeminikwe

  • Tired- Nindayekoz

  • Warm- Ningiizhooz

  • Well- Nimino-ayaa

  • Working- Nindanokii

Colors

 • Black- Makadewaa

 • Red- Miskwaa

 • White- Waabishkaa

 • Blue or Green- Ozhaawashkwaa

 • Brown or Yellow- Ozhaawaa

Family Members

 • Aunt, father’s sister(s)- Ninzigos(ag)

 • Aunt, mother’s sister(s)- Ninoshenh(yag)

 • Brother(s), older- Nisaye(yag)

 • Brother(s) or sister(s), younger- Nishiime(yag)

 • Daughter(s)- Nindaanis(ag)

 • Father(s)- Nindede(yag) or Imbaabaa(yag)

 • Friend(s)- Niwiijiwaagan(ag) also, Niijii(male) and Niijikwe(female)

 • Grandchild(childeren)- Noozhis(ag)

 • Grandfather(s)- Nimishomis(ag)

 • Grandmother(s)- Nookomis(ag)

 • Husband(s)- Ninaabem(ag)

 • Mother(s)- Nimaamaa(yag)

 • Sister(s), older- Nimise(yag)

 • Son(s)- Ningozis(ag)

 • Sweetheart(s)- Niinimooshe(yag)

 • Uncle, Father’s brother(s)- Nimishoome(yag)

 • Uncle, Mother’s brother(s)- Inzhishenh(yag)

 • Wife(wives)- Niwiiw(ag)

Animals

 • Ant(s)- Enigoons(ag)

 • Bass(s)- Ashigan(ag)

 • Bear(s)- Makwa(g)

 • Beaver(s)- Amik(wag)

 • Bee(s)- Aamoo(g)

 • Bird(s)- Bineshii(yag)

 • Blackbird(s)- Asiginaak(wag)

 • Bluejay(s)- Diindiisi(wag)

 • Bobcat(s)- Gidagaa-bizhiw(ag)

 • Butterfly(s)- Memengwaa(g)

 • Buffalo(s)- Mashkodebizhiki(wag)

 • Cat(s)- Gaazhagens(ag)

 • Chickadee(s)- Gijigaaneshii(yag)

 • Chicken(s)- Baaka’ aakwe(yag)

 • Chipmunk(s)- Agongosens(ag)

 • Coyote(s)- Wiisagi-ma’ iingan(ag)

 • Cow(s)- Bizhiki(wag)

 • Crane(s)- Mooshka’ oosi(wag)

 • Crow(s)- Aandeg(wag)

 • Deer(s)- Waawaashkeshi(wag)

 • Dog(s)- Animosh(ag)

 • Dragonfly(ies)- Boochikwanishi(wag)

 • Duck(s)- Zhiishiib(ag)

 • Bald Eagle(s)- Migizi(wag)

 • Golden Eagle(s)- Giniw(ag)

 • Firefly(ies)- Waawaatesi(wag)

 • Fish(s)- Giigoo(yag)

 • Fly(ies)- Ojiins(ag)

 • Fox(es)- Waagosh(ag)

 • Frog(s)- Omakakii(g)

 • Canadian Goose(geese)- Nika(g)

 • Snow Goose(geese)- Wewe(g)

 • Hawk(s)- Gekek(wag)

 • Horse(s)- Bebezhigooganzhii(g)

 • Hummingbird(s)- Nenookaasi(wag)

 • Loon(s)- Maang(wag)

 • Mallard(s)- Aninshib(ag)

 • Marten(s)- Waabizheshi(wag)

 • Mink(s)- Zhaangweshi(wag)

 • Minnow(s)- Giigoozens(ag)

 • Moose(s)- Mooz(oog)

 • Mosquito(s)- Zagime(g)

 • Mouse(mice)- Waawaabigonoojii(yag)

 • Muskrat(s)- Wazhashk(wag)

 • Northern Pike(s)- Ginoozhe(g)

 • Oriole(s)- Asiginaak(wag)

 • Owl(s)- Gookooko’ oo(g)

 • Otter(s)- Nigig(wag)

 • Partridge(s)- Bine(wag)

 • Pheasant(s)- Mayagi-bine(wag)

 • Pig(s)- Gookoosh(ag)

 • Porcupine(s)- Gaag(wag)

 • Rabbit(s)- Waabooz(oog)

 • Raccoon(s)- Esiban(ag)

 • Robin(s)- Opichi(wag)

 • Skunk(s)- Zhigaag(wag)

 • Sparrow(s)- Gakaashkinejii(wag)

 • Spider(s)- Asabikeshii(yag)

 • Squirrel(s)- Ajidamoo(g)

 • Snake(s)- Ginebig(oog)

 • Painted turtle(s)- Miskwaadesi(wag)

 • Snapping turtle(s)- Mikinaak(wag)

 • Sturgeon(s)- Name(wag)

 • Sucker(s)- Namebin(ag)

 • Sunfish(s)- Agwadaashi(wag)

 • Thunderbird(s)- Binesi(wag)

 • Turkey(s)- Mizise(g)

 • Turtle(s)- Mishiike(yag)

 • Vulture(s)- Wiinaange(wag)

 • Walleye(s)- Ogaa(wag)

 • Weasel(s)- Zhingos(ag)

 • Whitefish(s)- Adikameg(wag)

 • Wolf(wolves)- Ma’ iingan(ag)

 • Woodchuck(s)- Makakojiishi(wag)

 • Downey Woodpecker(s)- Baapaase(wag)

 • Pileated Woodpecker(s)- Meme(g)

 • Woodtick(s)- Ezigaa(g)

 • Wren(s)- Anaamisagadaweshii(wag)

Trees

 • Tree(s)- Mitig(oog)

 • Balsam fir(s)- Zhingob(iig)

 • Black Ash(s)- Aagimaak(wag)

 • Jack Pine(s)- Wakikaandag(oog)

 • Maple(s)- Aninaatig(oog)

 • Norway Pine(s)- Apakwanagemag(oog)

 • Poplar(s)- Azaadi(wag)

 • Red Cedar(s)- Miskwaawaak(oog)

 • Red Osier Dogwood(s)- Miskwaabiiminzh(iig)

 • Speckled or Tag Alder(s)- Wadoop(iig)

 • Spruce(s)- Gaawaandag(oog)

 • White Ash(s)- Baapaagimaak(wag)

 • White Birch(s)- Wiigwaasi-mitig(oog)

 • White Cedar(s)- Giizhik(ag)

 • Willow(s)- Oziisigobiminzh(iig)

Food

 • Bean(s)- Miskodiisimin(ag)

 • Blackberry(s)- Odatagaagomin(ag)

 • Blueberries-Miinan

 • Bread- Bakwezhigan

 • Cherry(s)- Ookwemin(an)

 • Coffee- Makademashkikiwaaboo

 • Cookie(s)- Bakwezhigans(ag)

 • Corn- Mandaamin(ag)

 • Cranberry(s)- Mashkiigimin(ag)

 • Fry Bread- Zaasakokwaanibakwezhigan(ag)

 • Maple Sugar- Anishinaabe Ziinzibaakwad

 • Meat- Wiiyaas

 • Milk- Doodooshaaboo

 • Pea(s)- Anijiimin(an)

 • Pepper- Wiisagad

 • Raspberry(s)- Miskomin(ag)

 • Salt- Zhiiwitaagan

 • Strawberry(s)- Ode’ imin(an)

 • Sugar- Ziinzibaakwad

 • Tea- Aniibiish

 • Tomato(s)- Gichi-ogin(iig)

 • Wild Rice- Manoomin

Weather

 • It is…

  • A cool wind- Dakaasin

  • A nice day- Mino Giizhigad

  • Clear- Mizhakwad

  • Cloudy- Ningwaanakwad

  • Cold- Gisinaa

  • Foggy- Awan

  • Hot- Gizhaate

  • It Freezes Over(lake)- Gashkadin

  • Nasty Weather- Niiskaadad

  • Raining- Gimiwan

  • Slippery- Ozhaashaa

  • Snowing- Zoogipon

  • There are Northern Lights- Waawaate

  • There is a tornado or whilrwind- Ashibishidosh

  • Thundering- Animikiikaa

  • Warm and mild- Aabawaa

  • Windy- Noodin

Numbers

 • How old are you?- Aaniin endaso-biboonagiziyan?

 • One- Bizhig

 • Two- Niizh

 • Three- Niswi

 • Four- Niiwin

 • Five- Naanan

 • Six- Ningodwaaswi

 • Seven- Niizhwaaswi

 • Eight- Nishwaaswi

 • Nine- Zhaangaswi

 • Ten- Midaaswi

 • Eleven to nineteen add Ashi before number

 • Eleven- Ashi bezhig

 • Twenty to twenty-nine add Niizhtana ashi before number

 • Twenty-one- Niizhtana ashi bezhig

 • Thirty to thirty-nine add Nisimidana ashi

 • Thirty-one- Nisimidana ashi bezhig

 • Forties add Niimidana ashi

 • Forty-one- Niimidana ashi bezhig

 • Fifties add Naanimidana ashi

 • Fifty-one- Naanimidana ashi bezhig

 • Sixties add Ningodwaasimidana ashi

 • Seventies add Niizhwaasimidana ashi

 • Eighties add Nishwaasimidana ashi

 • Nineties add Zhaangasimidana ashi

 • Hundereds add Ningodwaak ashi

 • One week- Ningo anami’e giizhig

 • One month- Ningo giizis

 • One year- Ningo biboon

 • Pounds- Dibaabiishkoojigan

 • Gallons- Mnikwaajigan

 • Miles- Dasodiba’igan

Time

 • What time is it?- Aaniin endaso-diba’ iganed?

 • One o’clock- Ningo-diba’ iganed

 • Two o’clock- Niizho-diba’iganed

 • Three o’clock- Niso-diba’ iganed

 • Four o’clock- Niiyo-diba’ iganed

 • Five o’clock- Naano-diba’ iganed

 • Six o’clock- Ningodwaaso-diba’ iganed

 • Seven o’ clock- Niizhwaaso-diba’ iganedEight o’clock- Nishwaaso-diba’ iganed

 • Nine o’clock- Zhaangaso-diba’ iganed

 • Ten o’clock- Midaaso-diba’ iganed

 • Eleven o’clock- Ashi ningo-diba’ iganed

 • Twelve o’clock- Ashi niizho-diba’ iganed

 • Hour- Diba’igan

 • Minute- Diba’iganens

Days of the Week

 • Monday (day after prayer day)- Ishwaa-anami’e giizhigad

 • Tuesday (second day)- Niizho-giizhigad

 • Wednesday (half way)- Aabitoose

 • Thursday (fourth day)- Niiyo giizhigad

 • Friday (fifth day)- Naano giizhigad

 • Saturday (floor washing day)- Giziibiigiisaginige-giizhigad

 • Sunday (last work day or prayer day)- Ishwaaj-anokiigiizhigad or Anami’e-giizhigad

Months

 • January (Great Spirit Moon)- Gichi-Manidoo-Giizis

 • February (Sucker Fish Moon)- Namebini-Giizis

 • March (Crust on the Snow Moon)- Onaabani-Giizis

 • April (Sap Boiling Moon)- Iskigamizige-Giizis

 • May (Flower Budding Moon)- Zaagibagaa-Giizis

 • June (Strawberry Moon)- Ode’ imini-Giizis

 • July (Half -Way, Summer Moon)- Abitaa-Niibini-Giizis

 • August (Wild Rice Moon)- Manoominike-Giizis

 • September (Leaves Changing Color Moon)- Waatebagaa-Giizis

 • October (Leaves Falling Moon)- Binaakwe-Giizis

 • November (Freezing Over Moon)- Gashkadino-Giizis

 • December (Little Spirit Moon)- Manidoo-Giizisoons

Body Parts

 • Arm(s)- Ninik(an)

 • Back(s)- Nipikwan(an)

 • Ear(s)- nitawag(an)

 • Eye(s)- Nishkiinzhig(oon)

 • Finger(s)- Nininjiins(an)

 • Foot(feet)- Ninzid(an)

 • Head(s)- Nishtigwaan(an)

 • Heart(s)- Ninde’(an)

 • Hand(s)- Ninij(iin)

 • Leg(s)- Nikaad(an)

 • Mouth(s)- Nindoon(an)Nose(s)- Injaanzh(an)

 • Stomach(s)- Nimsad(an)

 • Toe(s)- Niibinaakwaanizidaan(an)

 • Tongue(s)- Nindenaniw(an)

Reservations

 • Bad River- Mashkii-ziibing

 • Bay Mills- Gnoozhekaaning

 • Fond du Lac- Nagaajiwanaang

 • Grand Portage- Gichi-Oniigaming

 • Keewenaw Bay- Wiikwedong

 • Lac Courte Oreilles- Odaawaa-zaaga’iganiing

 • Lac du Flambeau- Waaswaaganing

 • Lac Vieux Desert- Getegitigaaning

 • Leech Lake- Gaa-Zagaskwaajimekaag

 • MilleLacs Lake- Misi-Zaaga’iganing

 • Nett Lake- Asabiikone-Zaaga’iganing

 • Red Cliff- Gaa-Miskwaabikaag

 • Red Lake- Miskwaagamiiwi-Zaaga’iganing

 • Mole Lake- Zaka’aaganing

 • Sault Ste Marie- Baawitigong

 • Vermilion Lake- Onamani-Zaaga’iganing

 • White Earth- Gaa-Waabaabiganikaag

Other

 • Birch bark- Wiigwaas

 • Blanket(s)- Waabooyaan(an)

 • Casino-Endazhi-ataading

 • College(s)- Gabe-gikendaasoowigamig

 • Dancers- Naamiwaad

 • Day- Giizhigad

 • Drink- Minikwe

 • Drum(s)- Dewe’igan(ag)

 • Earth- Aki

 • Eat- Wiisini

 • Feather(s)- Miigwan(ag)

 • Gas Station- Waasamoobimide-adaawewigamig

 • Hospital- Aakoziiwigamig

 • Lake(s)- Zaaga’igan(an)

 • Medicine Man- Mashkikiiwinini

 • Medacine Woman- Mashkikiikwe

 • Money- Zhooniyaa

 • Moon(s)- Dibiki-giizis(oog)

 • Night- DibikadNo- Gaawiin

 • Ojibwe people(s)- Anishinaabe(g)

 • Ojibwe language- Anishinaabemowin

 • Outside- Agwajiing

 • Pipe(s)- Opwaagan(ag)

 • Powwow- Niimi’idim

 • Resaurant- Wiisiniiwigamig

 • River(s)- Ziibi(wan)

 • School- Gikinoo’amaadiiwigamig

 • Singers- Negamowaad

 • Smudge- Nookwezigan

 • Star(s)- Anang(oog)

 • Store- Adaawewigamig

 • Stream(s)- Ziibiins(an)

 • Sun- Giizis

 • Sunset- Bangishimog

 • Today(now)- Noongom

 • Tonight- noongom dibikad

 • Town(s)- Oodena(wan)

 • Warrior(s)- Ogichidaa(wag)

 • Yes- Eya’